ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
14 ივნისი 2021