ქ. თბილისის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები

 

ათას ლარებში

 

 

   დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

2022 წლის გეგმა

1

   შემოსულობები

930 239,6

1 201 097, 6

1 380 241, 5

 

   შემოსავლები

868 463,4   

1 128 769,6

        1 305 141, 5

 

   არაფინანსური აქტივების კლება

61 678, 4

72 184, 9

75 000,0

 

   ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

94,5

143, 2

100,0

 

   ვალდებულებების ზრდა

3,3

-    

 -

2

   გადასახდელები

1 080 555,4

1 270 531,8

1 455 021,0

 

   ხარჯები

825 205,1

1 002 078,4 

 1 092 678,6

 

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

239 300,9

 253 575, 2

346 041,3

 

   ვალდებულებების კლება

16 049,5

14 878, 2

16 301,1

3

   ნაშთის ცვლილება

- 150 315. 8

-  69 434,2

- 74 779,5

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი (ZIP) 

                                                          ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2009 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2008 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2007 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2006 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2005 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2004 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2003 წლის ბიუჯეტი (ZIP)