ქ. თბილისის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები

 

ათას ლარებში

 

 

   დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

1

   შემოსულობები

1.228 087,6

1 485 087, 1

1 632 132,6

 

   შემოსავლები

1.146 914,0 

1,379,987.1

       1,577,032.6

 

   არაფინანსური აქტივების კლება

81 168, 7

105,000.0

55 000,0

 

   ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

-

100.0

100,0

 

   ვალდებულებების ზრდა

4,9

-    

 -

2

   გადასახდელები

1 222 722,4

1 559 866,6

1 632 132,6

 

   ხარჯები

986 333,0

1,212,710.0

 1 255 148.8

 

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

239 561,2

334,146.5

334 768,3

 

   ვალდებულებების კლება

14,878.2

13,010.0

42 215,5

3

   ნაშთის ცვლილება

5. 315. 2

- 74. 779,5

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი (ZIP) 

                                                          ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2009 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2008 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2007 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2006 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2005 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2004 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2003 წლის ბიუჯეტი (ZIP)