ქ. თბილისის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები

 

ათას ლარებში

 

 

   დასახელება

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

2024 წლის გეგმა

1

   შემოსულობები

     1,526,019.2  

   1,688,534.6  

1,763,354.7


 

   შემოსავლები

     1,412,235.6  

    1,628,434.6  

     1,708,254.7  

 

   არაფინანსური აქტივების კლება

       113,702.7  

       60,000.0  

55,000.0


 

   ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

               67.1  

100.0

100,0

 

   ვალდებულებების ზრდა

               13.9  

-    

 -

2

   გადასახდელები

     1,463,004.5  

   1,826,328.8  

1,763 354.7

 

   ხარჯები

     1,180,321.3  

    1,350,845.6  

1,429,834.8

     

 

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

       269,673.3  

     446,969.8  

 290,481.1

 

   ვალდებულებების კლება

         13,009.9  

       28,513.4  

43,038.9

3

   ნაშთის ცვლილება

         63,014.7  

-     137,794.2  

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 ბიუჯეტი (ZIP) 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 ბიუჯეტი (ZIP) 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი (ZIP) 

                                                          ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2009 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2008 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2007 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2006 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2005 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2004 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2003 წლის ბიუჯეტი (ZIP)