ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახური არის თბილისის მთავრობის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საფინანსო-საბიუჯეტო სფეროს მართვის მიზნით შექმნილი თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეული. სამსახური ანგარიშვალდებულია თბილისის მერისა და თბილისის მთავრობის წინაშე.

 

სამსახურის ძირითადი ამოცანები:

თბილისის პრიორიტეტების დოკუმენტის და ბიუჯეტის პროექტების შემუშავება და ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მომზადება;

თბილისის ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების ანალიზი, შესაბამისი ინფორმაციებისა და წინადადებების მომზადება;

თბილისის ბიუჯეტის გადასახდელების, აგრეთვე თბილისის საბიუჯეტო მოწყობასთან დაკავშირებულ მონაცემთა ბაზის ფორმირება და მონაცემთა ანალიზი;

ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების შემოღებაზე წინადადებებისა და გადაწყვეტილებათა პროექტების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება;

თბილისის ბიუჯეტში ცვლილებების თაობაზე შესაბამისი პროექტის მომზადება;

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და მერიისადმი დაქვემდებარებული დაწესებულებების საქმიანობაში საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების მდგომარეობის გაუმჯობესების და საბიუჯეტო სახსრების მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით გამოყენებისათვის მეთოდოლოგიური დახმარების გაწევა და ერთიანი საფინანსო დოკუმენტბრუნვის სისტემის დანერგვა;

ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ ორგანიზაციებში ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ დადგენილი წესის შესაბამისად, განხორციელებული ფაქტობრივი ხარჯების, არაფინანსური აქტივებით, ფინანსური აქტივებითა და ვალდებულებებით ოპერაციების ყოველდღიური აღრიცხვა;

ფინანსური ანგარიშგების მომზადება (მერიის სტრუქტურული ერთეულების ბალანსი, ბალანსის დანართები);

თბილისის საბიუჯეტო მაჩვენებლების სტატისტიკურ-საინფორმაციო მონაცემების მომზადება - დამუშავება.

სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფები:

• საბიუჯეტო განყოფილება;

• სახაზინო განყოფილება;

• აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილება;

• ანალიტიკური განყოფილება.