ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახური არის თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკის, ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებას და განხორციელებას, აგრეთვე, შესაბამისი სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება-დამუშავებას.

სამსახურის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: სტრატეგიული დაგეგმვა და მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების პროგრამები;  თბილისის ეკონომიკური განვითარების სტიმულირება; თბილისის ეკონომიკური შესაძლებლობების წარმოჩენა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობები; სამუშაო ძალისა და სამუშაო ადგილების განვითარება; მცირე და საშუალო ბიზნესი; ტურიზმი; საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური მომსახურების განვითარების პროექტები; ენერგოეფექტურობა;  ადგილობრივი გადასახადები, მოსაკრებლები და ნებართვები;  ადგილობრივ დონეზე რეგულირებადი ეკონომიკური სფეროები; ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებული ევროპროგრამები და პროექტები;  ეკონომიკის განვითარების საკითხებზე საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და ქალაქებთან/რეგიონებთან თანამშრომლობა; თბილისის პროფილის ამაღლება საერთაშორისო დონეზე; ინვესტიციების ხელშეწყობა და ინვესტორთა მხარდაჭერა;  ქალაქის მარკეტინგი; სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება დამუშავება და შესაბამისი საინფორმაციო ბაზის შექმნა;  გარე ვაჭრობა და გარე რეკლამა.

სამსახური შედგება შემდეგი სტრუქტურული ქვედანაყოფებისაგან: თბილისის განვითარების განყოფილება; მეწარმეობის ხელშეწყობისა და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის განყოფილება;  საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური მომსახურების განყოფილება; საერთაშორისო პროგრამების კოორდინაციისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის განყოფილება;  ინვესტიციებისა და ინვესტორთა მომსახურების განყოფილება.

ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურის პროგრამული ბიუჯეტი  2015 წელს 4 293 200 ლარს შეადგენს.