ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
ქ. თბილისი, შარტავას 7
ელ. ფპსტა: info@tbilisi.gov.ge
tel: 272 22 22.