გაცნობებთ, რომ გამოიცა "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ღია კაფეს მოწყობის მიზნით გადაცემული მიწის ნაკვეთების მოიჯარეთა მიმართ ზოგიერთი ხელშემწყობი ღონისძიების განხორციელების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებები. განკარგულებების გასაცნობად იხილეთ შემდეგი ბმულები:

 

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ შესაბამის ღია კაფეთა მოიჯარეთა მიმართ, ასევე, მოქმედებს შემდეგი განკარგულებებით გათვალისწინებული ღონისძიებებიც: