ახალგაზრდულ საქმეთა პროგრამების განყოფილების პროექტები

 

• საერთაშორისო და ადგილობრივი ახალგაზრდული კონფერენციების, სემინარების ორგანიზება

• ახალგაზრდული ორგანიზაციების პროექტების დაფინანსება

• ახალგაზრდობის დასაქმების ხელშეწყობა

• ახალგაზრდული მიმართულების პროგრამების განხორციელება