ქ. თბილისის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები

 

ათას ლარებში

 

 

   დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2018 წლის გეგმა

1

   შემოსულობები

798 748,2

813 165,0

861 609,0

 

   შემოსავლები

717 320,1

746 765,0

810 109,0

 

   არაფინანსური აქტივების კლება

79 261,2

65 000,0  

50 000,0

 

   ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

2 159,9

1 400,0  

1 500,0

 

   ვალდებულებების ზრდა

7,0

-    

-

2

   გადასახდელები

832 409,5

818 826,9

861 609,0

 

   ხარჯები

617 513,0

584 105,3

604 571,5

 

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

107 988,6

126 031,6

158 470,2

 

   ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

97 034,6  

102 277,5

92 405,7

 

   ვალდებულებების კლება

9 873,4

6 412,5  

6 161,6

3

   ნაშთის ცვლილება

- 33 661,4

- 5 661,9   

-

 

 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2009 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2008 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2007 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2006 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2005 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2004 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2003 წლის ბიუჯეტი (ZIP)