ქ. თბილისის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები

 

ათას ლარებში

 

 

   დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

1

   შემოსულობები

      907 425,4  

       803 266,4   

       813 302,0  

 

   შემოსავლები

      853 747,5  

       734 666,4  

       746 902,0  

 

   არაფინანსური აქტივების კლება

        35 004,7  

         67 000,0  

         65 000,0  

 

   ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

             673,2  

          1 600,0  

          1 400,0  

 

   ვალდებულებების ზრდა

        18 000,0  

                  -    

                  -    

2

   გადასახდელები

      935 780,7  

       842 966,4   

       818 963,9   

 

   ხარჯები

      632 766,0  

       623 373,8  

       577 760,7  

 

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

      216 380,4  

       111 606,4  

       130 687,3  

 

   ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

        67 898,3  

         97 234,6  

       104 103,4  

 

   ვალდებულებების კლება

        18 735,9  

          10 751,6  

          6 412,5  

3

   ნაშთის ცვლილება

    -  28 355,3  

    -  39 700,0  

       - 5 661,9   

 

 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2009 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2008 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2007 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2006 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2005 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2004 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2003 წლის ბიუჯეტი (ZIP)