ქ. თბილისის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები

 

ათას ლარებში

 

 

   დასახელება

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

1

   შემოსულობები

1094 094,4

1 038 300, 5

1 021 400,6

 

   შემოსავლები

1039 090,5   

1 010 200,5

980 969,9

 

   არაფინანსური აქტივების კლება

53 775, 6

27 000,0

40 000,0

 

   ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

1 228,0

1 100,0  

430,7

 

   ვალდებულებების ზრდა

0,3

-    

 -

2

   გადასახდელები

1066 576,0

1 100 450,8

1 021 400,6

 

   ხარჯები

563 028,1

763 886,0

727 165,5

 

   არაფინანსური აქტივების ზრდა

188 778,7

325 162,0

276 411,5

 

   ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

311 668,5

-

-                    

 

   ვალდებულებების კლება

3 100,7

11 402,8

17 823,6

3

   ნაშთის ცვლილება

 27 518,4

-  62 150,3

-  

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი (ZIP) 

                                                          ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2009 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2008 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2007 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2006 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2005 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2004 წლის ბიუჯეტი (ZIP)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2003 წლის ბიუჯეტი (ZIP)