თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო წარმოადგენს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით განსაზღვრულ კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირს. სააგენტოს დამფუძნებელია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა).