მარტივი, დაბალი, ეფექტური და სამართლიანი დაბეგვრა

გადასახადები

საქართველოში მოქმედებს ექვსი გადასახადი: მოგების, საშემოსავლო, დამატებული ღირებულების, იმპორტის, აქციზის და ქონების გადასახადი. გადასახადის გადამხდელი, გადახდის დრო, ოდენობა და სხვა ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს კანონში - „საქართველოს საგადასახადო კოდექი“.

 გადასახადების რაოდენობა

 6

 მოგების გადასახადი

 15% და რეინვესტირების  შემთხვევაში 0%

 საშემოსავლო გადასახადი

 20%

 დამატებული ღირებულების  გადასახადი

 18%

 იმპორტის გადასახადი

 0%, 5%, 12% და  დიფერენცირებულია

 აქციზის გადასახადი

 დიფერენცირებულია და  დამოკიდებულია  პროდუქტზე

 ქონების გადასახადი

 არაუმეტეს 1%

 • არ არის - სახელფასო და სოციალური უსაფრთხოების გადასახადი
 • არ არის კაპიტალის ზრდაზე გადასახადი
 • არ არის სიმდიდრის და მემკვიდრეობის გადასახადი
 • საშემოსავლო გადასახადი პროცენტიზე, დივიდენდზე და როიალტიდან - 5%
 • უცხოური წყაროდან მიღებული შემოსავლი განთავისუფლებულია გადასახადისგან
 • კაპიტალური აქტივების ცვეთის დაჩქარაბული ამორტიზაცია
 • ზარალის გადატანის შესაძლებლობა (10 წლით)
 • არ არის შეზღუდული ვალუტის კონვერტაცია ან კაპიტალის და მოგების რეპატრიაცია
 • ორმაგი დაბეგვრის ხელშკრულება მსოფლიოს 50-ზე მეტ ქვეყანასთან
 • ღრმა და ყოვლის მომცველი ხელშეკრულება ევროკავშირთან
 • იმპორტის გადასახადისგან განთავისუფლებულია 39 ქვეყანა

 

მოსაკრებლები 

საქართველოში მოქმედებს საერთო-სახლემწიფობერივი და ადგილობრივი მოსაკრებლები. სართო სახელმწიფოებრივ მოსაკრებლებს წარმოადგენს: ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი, სარეგისტრაციო მოსაკრებელი, სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებელი და სხვა. ადგილობრივ მოსაკრებლებს მიეკუთვება: მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებელი, დასუფთავების მოსაკრებელი, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი, სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემის მოსაკრებელი და სხვა.

 

მოსაკრებლების რაოდენობა

16

 ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის  მოსაკრებელი

 • მოსაკრებელი ეხება პირებს, რომელის საქმიანობაც ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის ექვემდებარებიან ლიცენზირებას, ახორცილებენ სახელმწიფო ტყის ფონდიდან მერქნული რესურსების სარგებლობა, ახორციელებს ცხოველთა სამყაროს ობიექტების მოპოვებას და სხვა.

 სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებელი

 • სალიცენზი მოსაკრებლები დაწესებულია: სადაზღვევო, საბანკო და არასაბანკო სადეპოზიტო, სამედიცინო, საპროექტო-სამშენებლო, სააღმზრდელო, აუდიტორული, იარაღის დამზადება და ვაჭრობა, მაუწყებლობისა და ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში, ბიოლოგიური პესტიციდების წარმოება, ნავთობისა და გაზის რესურსებით, ბუნებრივი რესურსებით, კერძო დაცვით და სხვა საქმიანობებში.

 სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

 • სარეგისტრაციო მოსაკრებლები დაკავშირებულია ორგანიზაციების, პრეპარატების, ავტომანქანების და სხვა რეგისტრაციასთან.

 მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებელი

 • მოსაკრებლის ოდნეობა განაშენიანების ფართობის თითოეული კვადრატული მეტრისათვის 1 (ერთი) ლარია.

 დასუფთავების მოსაკრებელი,

 • მოსაკრებელი დიფერენცირებულია და დამოკიდებულია ორგანიზაციების საქმიანობაზე.

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი,

 • წამახალისებელ გათამაშებაზე – საპრიზო ფონდის 10%

 კვარტალში:

 • სამორინეს მაგიდაზე – 40 000 ლარი;
 • სისტემ.-ელ. ფორმით მოწყობილ თამაშობაზე – 300 000 ლარი 
 • ობიექტის გარეთ განთავსებული, სისტემ.-ელ. ფორმით მოწყობილ თამაშობაზე თითოეულ სალაროზე – 20 000 ლარი
 • თითოეულ სათამაშო აპარატზე – 4 000 ლარი
 • თითოეულ  კლუბის მაგიდაზე –   14 000 ლარი

 სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემის  მოსაკრებელი

 • K2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის გაანგარიშება ხდება ფორმულით და შესაბამისად ხდება მოსაკრებლის დაწესება.

 მშენებლობის სახელმწიფო-ტექნიკური  ზედამხედველობის მოსაკრებელი

 • მოსაკრებელი დიფერენცირებულია წელიწადში შემოწმებების ოდენობისა და მშენებლობის კლასის მიხედვით

 არქიტექტურის სამსახურის მიერ დაჩქარებული  მომსახურების გაწევის საფასური

 • მოსაკრებელი დიფერენცირებულია ვადების და მშენებლობის სტადიების მიხედვით

 მშენებლობის ექსპლუატაციაში მიღების  მოსაკრებელი

 მოსაკრებელი დიფერენცირებულია ვადებისა და მშენებლობის კლასების  მიხედვით

 

 

შესაბამის ნორმატიულ დოკუმენტებზე დეტალური ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ:

 • გადასახადებზე - ცხრილი N1
 • მოსაკრებლებზე - ცხრილი N2

 

ცხრილი N1: გადასახადები

#

გადასახადები

კანონი

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება

1

2

3

4

 

საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადები

 საქართველოს საგადასახადო  კოდექსი

 

1

 საშემოსავლო გადასახადი

 საგადასახადო კოდექსის  V  კარი

 

2

 მოგების გადასახადი

 საგადასახადო კოდექსის  V  კარი

 

3

 დამატებითი ღირებულების გადასახადი

 საგადასახადო კოდექსის  VI კარი

 

4

 აქციზი

 საგადასახადო კოდექსის  VII  კარი

 

5

 იმპორტის გადასახადი

 საგადასახადო კოდექსის  VIII კარი

 

 

ადგილობრივი გადასახადი

 საქართველოს საგადასახადო  კოდექსი

 

6

 ქონების გადასახადი

 საგადასახადო კოდექსის  IX  კარი

 თბილისის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 30  დეკემბრის N20-90 დადგენილება

 

 

ცხრილი N2: მოსაკრებლები

 

#

მოსაკრებლების სახეები

კანონი

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება

1

2

3

4

 

 

საერთო სახელმწიფოებრივი მოსაკრებლები:

 მოსაკრებლების სისტემის  საფუძვლების შესახებ (ჩარჩო კანონი)

 

1

 სალიცენზიო და სანებართვო  მოსაკრებელი

 სალიცენზიო და სანებართვო  მოსაკრებლების შესახებ

 

2

 სახელმწიფო სერტიფიკატის 

 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი

 

3

 სარეგისტრაციო

 სარეგისტრაციო მოსაკრებლების  შესახებ

 

4

 სახელმწიფო საექსპერტიზო 

 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი

 

5

 სახელმწიფო ბაჟი

 სახელმწიფო ბაჟის შესახებ

 

6

 საკონსულო

 საკონსულო მოსაკრებლის შესახებ

 

7

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის  გადავადების

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის  შესახებ

 

8

 ბუნებრივი რესურსებით  სარგებლობისათვის

 ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის  შესახებ

 

9

 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების

 საჯარო ინფორმაციის ასლის  შესახებ

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებლები

 ადგილობრივი მოსაკრებლების  შესახებ

 

1

 მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული  მნიშვნელობის რადიაციული  ან  ბირთვული  ობიექტების მშენებლობის)  ნებართვის

 

 თბილისის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 12  დეკემბრის  №17-50 დადგენილება

2

 დასახლებული ტერიტორიის  დასუფთავების

 

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 12  დეკემბრის №17-46 დადგენილება

3

 სათამაშო ბიზნესის

 

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 30  დეკემბრის  №20-91 დადგენილება

4

 სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების

 

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 12  დეკემბრის №17-49 დადგენილება

5

 კულტურული მემკვიდრეობის  სარეაბილიტაციო არეალის  ინფრასტრუქტურის

 კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ

 

6

 მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული  მნიშვნელობის რადიაციული  ან  ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)  სანებართვო პირობების  შესრულების  დადასტურების (ექსპლუატაციაში მიღების)  თაობაზე  აქტის გამოცემის (მასში  ცვლილების შეტანის) დაჩქარებული  მომსახურების

 

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 30  დეკემბრის  №20-94 დადგენილება

7

 მშენებლობის სახელმწიფო-ტექნიკური  ზედამხედველობის  მომსახურების

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის  №20-97 დადგენილება