ნატო ქიტიაშვილი
თბილისის მერის მოადგილე

დაბადების თარიღი: 29.10.1984
ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი
უცხო ენები: რუსული, გერმანული
ელ.ფოსტაn.qitiashvili@tbilisi.gov.ge
ვებ-გვერდიwww.tbilisi.gov.ge

განათლება და კვალიფიკაცია:

2011- დღემდე  - დოქტორანტი, კონსტიტუ­ცი­უ­რ­ი სამართლი, იურიდიული ფაკულ­ტე­ტი, ივანე ჯავა­ხიშვი­ლის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2006-2008 -  სამართალმცოდნეობის მაგისტრი, კონს­ტიტ­უცი­უ­რი და ად­­მინის­ტ­რა­ციული (საჯარო) სა­მარ­თ­ლი, იურიდიული ფაკულტეტი, ივანე ჯავა­ხიშვი­ლის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2002–2006 -  სამართალმცოდნეობის ბაკალავრი, იურიდიული ფაკულტეტი, ივანე ჯავა­ხიშვი­ლის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

სამსახურეობრივი საქმიანობა:

2016 თებერვალი-აგვისტო - ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

2015 -  პარლამენტთან ურთიერთობისა და კანონშემოქმედებითი სამმართველოს უფროსი, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

2014-2015 -  სამართლებრივი აქტების პროექტების ექსპერტიზის სამმართველოს უფროსი, იურიდიული დეპარ­ტა­მენ­ტი, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

2012-2014 -  იურიდიული დეპარტამენტის მრჩეველი (I კატეგორია), საქართველოს მთავრობის კანცელარია

2011-2012 -  სამართლებრივი ექს­პერ­­ტი­ზისა და რედაქტირების სამმართველოს მრჩეველი (II კატეგორია), იურიდიული დეპარ­ტა­მენ­ტი, საქართველოს მთავრობის კანცელარია

2009-დღემდე -  მოწვეული ლექტორი, იურიდიული ფაკუ­ლ­ტეტი, ივანე ჯავა­ხიშვი­ლის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  (სას­­­­­წავლო დისციპლინები – „ადამიანის უფლებები“, „კონ­­ს­ტი­ტუ­­ციური სამართლი“)

2008-2011 - მთავარი სპეციალისტი, სამართლებრივი ექსპერტიზისა და რე­დაქ­­ტი­რების სამმართველო, იუ­რი­­­დიული დეპარტამენტი, საქართვე­ლოს მთავრობის კანცელარია

2008 - მოწვეული სპეციალისტი, საქართველოს მთავრობის კანცელარია, იუ­­­რიდიული დეპარტამენტი, ნორმატიული აქტების პროექტების ექს­­­პერტიზის განყოფილება

2007 - ტრენერი, ქ. თბილისის №24 საჯარო სკოლა

2006 -  სამართალის პედაგოგი, ქ. თბილისის №4 საჯარო სკოლა

 

ტრენინგები და პროექტები:

2015 - მონაწილე, USAID, მართვის აკადემია, ტრენინგი, „პროექტის მართვა“

2015 - მონაწილე, აშშ-ის საელჩო, „საერთაშორისო ვიზიტორთა პროგრამა“

2014 - მონაწილე, USAID, ტრენინგი, „სამართალშემოქმედების ზოგადი უნარები“

2014 - მონაწილე, USAID, ტრენინგი, „რეგულირების გავლენის შეფასება“

2014 - მონაწილე, USAID, ტრენინგი, „სწავლების მეთოდების გაღრმავება“

2013 - გაცვლითი სემინარი ივანე ჯავა­ხიშვი­ლის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ბერლინის ჰუმბოლტის უნივერსიტეტს შორის, თემა: „სამოხელეო დანაშაული“

2013 - მონაწილე, USAID, ტრენინგი „პრეზენტაციისა და წერის უნარები“

2013 - მონაწილე, USAID, ტრენინგი „პროექტის მართვა“

2013 - მონაწილე, USAID, ტრენინგი „სწავლების მეთოდები“

2012 - მონაწილე, USAID, ტრენინგი „ლიდერობის უნარები“

2007 - მონაწილე, USAID, ტრენინგი „ადვოკატთა სა­მო­სამარ­თლო უნარე­ბი“

2007 - მონაწილე, USAID, 4–თვიანი პროექტი და ტრე­ნინ­გი „პრაქ­ტი­კ­ული სამართა­ლი“

2007 - მონაწილე, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო ცე­ნ­ტ­რი, ტრენინგი „საკანონმდებლო ტექ­ნი­კა“

2006 - მონაწილე, შვედეთის ლტოლვილთა საბჭო, ტრე­­ნინგი „გენდერი და სქესი“

2006 - მონაწილე, საქართველოში NATO-ს საინფორმაციო ცენტრი, ტრე­­ნი­ნ­­გი „ნატო და საქართველო“

2006 - მონაწილე, არასამთავრობო ორგანიზაცია „ახალგაზრდა რესპუბ­ლი­კუ­­­რ­ი ინსტიტუტი“, 2–კვირიანი პროექტი „ქალაქ თბი­ლი­სის საკრე­ბუ­ლოს ინი­ცი­­რებული სხდომა 2006“

2006 - მონაწილე, საქართველოში ევროპის საბჭოს საინფორმაციო ბიურო, ტრე­ნ­ინ­გი „ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაც­­ვ­­ის ევროპული კონვენცია“

 

გამოცდილება:

2007-2008 –  სტაჟიორი, საქართველოს მთავრობის კანცელარიის იურიდიული დე­­­­­­­პარ­ტამენტი

2007 – USAID-ის „პრაქტიკული სამარათლის“ კლინიკა (სასწავლო პრაქტიკა)

2007 – სტაჟიორი, ნორმატიული აქ­­ტების სისტემატიზაციისა და ადგილობ­რივ ორგანოებთან ურ­თ­ი­ერ­­თობის დეპარტამენტი, საქართველოს იუ­ს­ტიციის სამინისტრო

2006-2007 – სტაჟიორი, სამარათალ­შე­მოქ­­­მედების დეპარტამენტი, საქართველოს იუს­­ტიციის სამინისტრო

2005-2006 - საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ კომიტეტთან არსე­ბუ­ლი ივანე ჯავა­ხიშვი­ლის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის საპარლამენტო კლინიკა (სასწავლო პრაქტიკა).

 

სამეცნიერო-ანალიტიკური კვლევები და საქმიანობა:

2005 - გამარჯვებული, 65‑ე საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თემა „რეგიონალიზმი“

2005 - გამარჯვებული, რე­სპუბ­ლი­­კური  სა­­მეც­ნი­ე­რო კონფერენცია, თემა „ფი­­ნან­სუ­­­რი ამ­ნის­ტია“

2005 - გამარჯვებული, „უკანონო შე­მო­სავ­ლების ლეგალიზებისა და ფინან­სური ამნისტიის სამართ­ლებ­­რი­ვი ასპექტების შესახებ“ დარ­გობრივი სა­მე­ცნიერო და სტუდენტთა საუნივერსიტეტო სამეც­ნიე­­რო კონ­ფე­რენციები

2005 - თანახელმძღვანელი, ახალგაზ­რ­­დუ­­ლი სამეცნიერო საბჭო, კონსტი­ტუ­­ციური სამართლის მიმართ­უ­ლება, იურიდიული ფაკულტეტი, ივანე ჯავა­ხიშვი­ლის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2004 - გამარჯვებული, სტუდენტთა 64-ე საუნივერსიტეტო კონფე­რენც­ი­ა, თე­მა „საგანგებო და საომარი მდგო­­მა­­რე­ობის სამართლებრივი რეგ­ლა­მენტაციის საფუძვლები“

2001-2002 - გა­მარჯვებული, გერმანულ ენა, რესპ­უ­­ბ­­­ლი­კუ­­რი კონფერენციები (1 და მე–2 ადგილები)

 

უნარ-ჩვევები:

Customs Enforcement Network(CEN), MS Word, MS Excel , Ms. PowerPoint, Outlook Express.