ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
15 ივლისი 2019