ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
19 თებერვალი 2018