ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
16 იანვარი 2018