ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
19 დეკემბერი 2017