ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
28 ნოემბერი 2017