ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
15 დეკემბერი 2015