ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
24 ნოემბერი 2020