სამსახურის სტრუქტურა:

სამსახურის უფროსი;

სამსახურის უფროსის მოადგილეები;

განყოფილებები.

 

სამსახური შედგება ოთხი განყოფილებისაგან:

ა) სამართლებრივი აქტების მომზადებისა და ექსპერტიზის განყოფილება;

ბ) სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილება;

გ) ადმინისტრაციული დავების განხილვისა და სამართლებრივი აქტების მომზადების განყოფილება;

დ) საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და ეფექტური საჯარო მმართველობის მხარდაჭერის განყოფილება.