სტატისტიკური ინფორმაცია

ამ გვერდზე მოცემულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის მიერ ადმინისტრირებადი პროგრამების შესახებ ძირითადი სტატისტიკური მონაცემები.

სტატისტიკური ინფორმაცია მოცემულია ოთხ ჯგუფად.

ცალკეული ჯგუფის მონაცემების ნახვა შესაძლებელია შესაბამის ბლოკში სასურველი პერიოდი (წლის) არჩევის შემდგომ.

 

imageimage

 

 


1. „სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებების“ ქვეპროგრამის ფარგლებში შექმნილი „სოციალური დახმარებისა და სხვა სერვისების ხელმისაწვდომობის განხორციელების ხელშეწყობის კომისიის“ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები

„სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებების“ ქვეპროგრამის ფარგლებში, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის, ასევე საქართველოს იმ მოქალაქეებისათვის, რომლებსაც ფაქტიური საცხოვრებელი ადგილი გააჩნიათ თბილისში და რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, ხდება სტაციონარული და ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურების, მედიკამენტების, ასევე სხვადასხვა სოციალური სერვისების დაფინანსება. დახმარება ხორციელდება მოქალაქეების მხრიდან წერილობითი მომართვის საფუძველზე. აპლიკანტების მოთხოვნებს განიხილავს „სოციალური დახმარებისა და სხვა სერვისების ხელმისაწვდომობის განხორციელების ხელშეწყობის კომისია“, რომელიც ინდივიდუალურად განიხილავს ყველა შემოსულ განცხადებას და იღებს გადაწყვეტილებას მოთხოვნის დაკმაყოფილების შესახებ. მოთხოვნა შეიძლება დაკმაყოფილდეს სრულად ან ნაწილობრივ.

იხილეთ სტატისტიკური მონაცემები: 2015 წ.

=============================

სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებების“ ქვეპროგრამის ფარგლებში შექმნილი „სოციალური დახმარებისა და სხვა სერვისების ხელმისაწვდომობის განხორციელების ხელშეწყობის კომისიის“ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები. 2015 წელი
1.01. კომისიის მიერ განხილული საქმეების რაოდენობა განმცხადებლების სქესისა და ასაკის მიხედვით 2015

1.02. კომისიის მიერ სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული მოთხოვნების რაოდენობა სქესისა და ასაკის მიხედვით EXEL

1.03. კომისიის მიერ სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული მოთხოვნების წილი სქესისა და ასაკის მიხედვით (%) EXEL

1.04. კომისიის მიერ დაკმაყოფილებული მოთხოვნების რაოდენობა და პროცენტული განაწილება EXEL

1.05. კომისიის მიერ სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილებულ შემთხვევებში მოთხოვნილი თანხა, კომისიის გადაწყვეტილებით გამოყოფილი თანხა და მოთხოვნილი თანხის დაკმაყოფილების დონე EXEL

1.06. კომისიის მიერ სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილებულ შემთხვევებში მოთხოვნილი და გაცემული თანხა საშუალოდ ერთ ბენეფიციარზე EXEL

1.07. სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული მოთხოვნების რაოდენობა და პროცენტული განაწილება კომისიების მიხედვით EXEL

1.08. სრულად დაკმაყოფილებული მოთხოვნების რაოდენობა და პროცენტული განაწილება კომისიების მიხედვით EXEL

1.09. ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული მოთხოვნების რაოდენობა და პროცენტული განაწილება კომისიების მიხედვით EXEL

1.10. სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილებულ შემთხვევებში გამოყოფილი თანხა და პროცენტული განაწილება კომისიების მიხედვით EXEL

1.11. სრულად დაკმაყოფილებულ შემთხვევებში გამოყოფილი თანხა და პროცენტული განაწილება კომისიების მიხედვით 2015

1.12. ნაწილობრივ დაკმაყოფილებულ შემთხვევებში გამოყოფილი თანხა და პროცენტული განაწილება კომისიების მიხედვით EXEL

1.13. სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული მოთხოვნების რაოდენობა ბენეფიციართა ასაკისა და მომსახურების მიღების გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით EXEL

1.14. სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილებულ მოთხოვნებზე გამოყოფილი თანხა ბენეფიციართა ასაკისა და მომსახურების მიღების გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით EXEL

1.15. კომისიის მიერ სრულად ან/და ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული მოთხოვნების რაოდენობა და პროცენტული განაწილება დაავადებათა კლასის მიხედვით EXEL

1.16. კომისიის მიერ სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილებულ შემთხვევებში მოთხოვნილი თანხა, კომისიის გადაწყვეტილებით გამოყოფილი თანხა და მოთხოვნილი თანხის დაკმაყოფილების დონე დაავადებათა კლასისი მიხედვით EXEL

1.17. კომისიის მიერ სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული შემთხვევებში მოთხოვნილი და კომისიის გადაწყვეტილებით გამოყოფილი თანხის პროცენტული განაწილება დაავადების კლასში EXEL

1.18. კომისიის მიერ სრულად ან/და ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული შემთხვევების რაოდენობა და პროცენტული განაწილება აპლიკანტთა მოთხოვნების მიხედვით EXEL

1.19. კომისიის მიერ სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული შემთხვევებში მოთხოვნილი თანხა, კომისიის გადაწყვეტილებით გამოყოფილი თანხა და მოთხოვნილი თანხის დაკმაყოფილების დონე აპლიკანტთა მოთხოვნების მიხედვით EXEL

1.20. კომისიის მიერ სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული შემთხვევებში მოთხოვნილი და კომისიის გადაწყვეტილებით გამოყოფილი თანხის პროცენტული განაწილება აპლიკანტთა მოთხოვნების მიხედვით EXEL

1.21. კომისიის მიერ სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული მოთხოვნების რაოდენობა თვეების მიხედვით 2015

1.22. კომისიის მიერ სრულად დაკმაყოფილებული მოთხოვნების რაოდენობა თვეების მიხედვით EXEL

1.23. კომისიის მიერ ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული მოთხოვნების რაოდენობა თვეების მიხედვით EXEL

1.24. კომისიის მიერ სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილებულ შემთხვევებში მოთხოვნილი თანხა თვეების მიხედვით EXEL

1.25. სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილებულ შემთხვევებში კომისიის გადაწყვეტილებით გამოყოფილი თანხა თვეების მიხედვით EXEL

1.26. სრულად დაკმაყოფილებულ შემთხვევებში კომისიის გადაწყვეტილებით გამოყოფილი თანხა თვეების მიხედვით EXEL

1.27. ნაწილობრივ დაკმაყოფილებულ შემთხვევებში კომისიის გადაწყვეტილებით გამოყოფილი თანხა თვეების მიხედვით EXEL

1.28. კომისიის მიერ სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილებულ შემთხვევებში მოთხოვნილი თანხა საშუალოდ ერთ ბენეფიციარზე თვეების მიხედვით EXEL

1.29. კომისიის მიერ სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილებულ შემთხვევებში გაცემული თანხა საშუალოდ ერთ ბენეფიციარზე თვეების მიხედვით EXEL

1.30. სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული მოთხოვნების, რომლებსაც მომსახურება გაეწიათ საქართველოში, რაოდენობა თვეების მიხედვით EXEL

1.31. სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული მოთხოვნების, რომლებსაც მომსახურება გაეწიათ საზღვარგარეთ, რაოდენობა თვეების მიხედვით 2015

1.32. სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილებულ მოთხოვნებზე, რომლებსაც მომსახურება გაეწიათ საქართველოში, გამოყოფილი თანხა თვეების მიხედვით EXEL

1.33. სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილებულ მოთხოვნებზე, რომლებსაც მომსახურება გაეწიათ საზღვარგარეთ, გამოყოფილი თანხა თვეების მიხედვით EXEL

1.34. კომისიის მიერ სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული მოთხოვნების რაოდენობა თვეებისა და დაავადების კლასის მიხედვით EXEL

1.35. კომისიის მიერ სრულად დაკმაყოფილებული მოთხოვნების რაოდენობა თვეებისა და დაავადების კლასის მიხედვით EXEL

1.36. კომისიის მიერ ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული მოთხოვნების რაოდენობა თვეებისა და დაავადების კლასის მიხედვით EXEL

1.37. კომისიის მიერ სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილებულ შემთხვევებში მოთხოვნილი თანხა თვეებისა და დაავადების კლასის მიხედვით EXEL

1.38. სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილებულ შემთხვევებში კომისიის გადაწყვეტილებით გამოყოფილი თანხა თვეებისა და დაავადების კლასის მიხედვით EXEL

1.39. სრულად დაკმაყოფილებულ შემთხვევებში კომისიის გადაწყვეტილებით გამოყოფილი თანხა თვეებისა და დაავადების კლასის მიხედვით EXEL

1.40. ნაწილობრივ დაკმაყოფილებულ შემთხვევებში კომისიის გადაწყვეტილებით გამოყოფილი თანხა თვეებისა და დაავადების კლასის მიხედვით EXEL

1.41. კომისიის მიერ სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული მოთხოვნების რაოდენობა თვეებისა და აპლიკანთა მოთხოვნების მიხედვით 2015

1.42. კომისიის მიერ სრულად დაკმაყოფილებული მოთხოვნების რაოდენობა თვეებისა და აპლიკანთა მოთხოვნების მიხედვით EXEL

1.43. კომისიის მიერ ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული მოთხოვნების რაოდენობა თვეებისა და აპლიკანთა მოთხოვნების მიხედვით EXEL

1.44. კომისიის მიერ სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილებულ შემთხვევებში მოთხოვნილი თანხა თვეებისა და აპლიკანთა მოთხოვნების მიხედვით EXEL

1.45. სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილებულ შემთხვევებში კომისიის გადაწყვეტილებით გამოყოფილი თანხა თვეებისა და აპლიკანთა მოთხოვნების მიხედვით EXEL

1.46. სრულად დაკმაყოფილებულ შემთხვევებში კომისიის გადაწყვეტილებით გამოყოფილი თანხა თვეებისა და აპლიკანთა მოთხოვნების მიხედვით EXEL

1.47. ნაწილობრივ დაკმაყოფილებულ შემთხვევებში კომისიის გადაწყვეტილებით გამოყოფილი თანხა თვეებისა და აპლიკანთა მოთხოვნების მიხედვით EXEL

2. ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური პროგრამები

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის დაფინანსებით და ზედამხედველობით ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ხორციელდება ისეთი ღონისძიებები, როგორიცაა: ონკოლოგიურ დაავადებათა შემცირების მიზნით პრევენციული ღონისძიებები, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია, „c“ ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დაფინანსება, ლეიკემიითა და სხვა ონკოჰემატოლოგიური დაავადებული პაციენტების (0-30 წლამდე ასაკის) ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია და სხვა.

იხილეთ სტატისტიკური მონაცემები: 2015 წ.

=============================

ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური პროგრამები. 2015 წელი
2.01. ონკოპრევენციის პროგრამის შესახებ 2015

2.02. ძუძუს კიბოს სკრინინგის პროგრამის ბენეფიციარების რაოდენობა და გადარიცხული თანხა EXEL

2.03. ძუძუს კიბოს სკრინინგის პროგრამის ბენეფიციარების რაოდენობა ასაკობრივი ჯგუფის მიხედვით EXEL

2.04. კოლორექტული კიბოს სკრინინგის პროგრამის ბენეფიციარების რაოდენობა და გადარიცხული თანხა EXEL

2.05. კოლორექტული კიბოს სკრინინგის პროგრამის ბენეფიციარების რაოდენობა და გადარიცხული თანხა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით EXEL

2.06. საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის პროგრამის ბენეფიციარების რაოდენობა და გადარიცხული თანხა EXEL

2.07. საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის პროგრამის ბენეფიციარების რაოდენობა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით EXEL

2.08. პროსტატის კიბოს სკრინინგის პროგრამის ბენეფიციარების რაოდენობა და გადარიცხული თანხა EXEL

2.09. პროსტატის კიბოს სკრინინგის პროგრამის ბენეფიციარების რაოდენობა და გადარიცხული თანხა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით EXEL

2.10. ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა და გადარიცხული თანხა EXEL

2.11. ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა და გადარიცხული თანხა ასაკობრივ ჭრილში EXEL

2.12. ლეიკემიითა და სხვა ონკოჰემატოლოგიური დაავადებული პაციენტების ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია * EXEL

2.13. ამბულატორიული ქირურგიის ბენეფიციარების რაოდენობა და გადარიცხული თანხა EXEL

3. სოციალური უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამები

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის ბიუჯეტის ძირითადი ნაწილი მიმართულია ქალაქის მოსახლეობის სოციალური საჭიროებების დაფინანსებაზე. აღნიშნული ბიუჯეტის ფარგლეფში ხორციელდება სხვადასხვა ტიპის სოციალური დახმარების პროგრამები. 22 სოციალური პროგრამიდან 10 პროგრამა განკუთვნილია „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული ოჯახების და მათი წევრებისათვის, ხოლო დანარჩენი პროგრამების ბენეფიციარები არიან სხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობა.

იხილეთ სტატისტიკური მონაცემები: 2015 წ.

=============================

სოციალური უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამები. 2015 წელი
3.01. კომუნალური სუბსიდიის მიმღები ოჯახების რაოდენობა და გადარიცხული თანხები 2015

3.02. 70000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე მრავალშვილიანი* ოჯახების რაოდენობა და გადარიცხული თანხები EXEL

3.03. 100000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფულადი დახმარების მიმღები ბენეფიციარების რაოდენობა EXEL

3.04. 100 წელს მიღწეული მოქალაქეების რაოდენობა, რომლებმაც მიიღეს ერთჯერადი ფულადი დახმარება EXEL

3.05. მერიის მიერ დაფინანსებული სოციალურად დაუცველი ბავშვების რაოდენობა სქესის მიხედვით მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში EXEL

3.06. მერიის მიერ დაფინანსებული სოციალურად დაუცველი ბავშვების რაოდენობა სქესის მიხედვით ხელოვნების სკოლებში EXEL

3.07. მერიის მიერ დაფინანსებული სოციალურად დაუცველი ბავშვების რაოდენობა ხელოვნების ცალკეულ სკოლაში EXEL

3.08. სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება EXEL

3.09. "ვოლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსების პროგრამაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა ასაკის მიხედვით EXEL

3.10. შინმოვლის თანადაფინანსების პროგრამაში ჩართული პირების რაოდენობა ასაკის მიხედვით EXEL

3.11. შინმოვლის თანადაფინანსების პროგრამაში ჩართული პირების რაოდენობა კომპანიებში ასაკისა და სქესის მიხედვით EXEL

4. ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის ბიუჯეტი

ამ ბლოკში მოცემულია ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის მიერ ადმინისტრირებადი ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამების ბიუჯეტი.

იხილეთ სტატისტიკური მონაცემები: 2015 წ.

=============================

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის ბიუჯეტი. 2015 წელი
4.01. ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის მიერ ადმინისტრირებადი ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამების 2015 წლის ბიუჯეტი 2015