კანონმდებლობა

საქართველოს ორგანული კანონი - ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი

საქართველოს კანონი - საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი

საქართველოს კანონი - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ

საქართველოს კანონი - ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ

საქართველოს კანონი - გრანტების შესახებ

 

ნორმატიული აქტები 

 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება N 99   2019 წლის 5 აპრილი ქ. თბილისი “საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე”  

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №385    2011 წლის 8 ივლისი ქ. თბილისი „პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე”

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება №424    2014 წლის 31 დეკემბერი ქ. თბილისი “სახელმწიფო ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე”

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება N 364    2008 წლის 16 აპრილი ქ. თბილისი “ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ”

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება N1321  2007 წლის 28 დეკემბერი ქ. თბილისი “ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ”

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის  ბრძანება N 241   2009 წლის  15 აპრილი  ქ. თბილისი “აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტების შესრულების ანგარიშგების სრულყოფის შესახებ”

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება N 605    2010 წლის 23 ივლისი ქ. თბილისი  “საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის” დამტკიცების შესახებ"

ქალაქი თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №20-85    2014 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი “ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ”

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულება  N 19.673.867  19 ივნისი 2019 წელი “ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების/ქვეპროგრამების    განმახორციელებელი ორგანიზაციების ასიგნებების შესრულების ანგარიშის ფორმებისა და მათი წარდგენის ვადების დამტკიცების თაობაზე”

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი  ბრძანება  N 1-99    24  თებერვალი  2021 წელი „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტის დოკუმენტის, საშულოვადიანი სამოქმედო გეგმის და ბიუჯეტის პროექტის ფორმირების მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ“