მარეგულირებელი აქტები

 

 1. საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“;

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2244429

 1. „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270

 1. საქართველოს კანონი „სოციალური დახმარების შესახებ“;

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/23098

 1. საქართველოს კანონი „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“;

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29980

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებები

 

 1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №18-57 დადგენილება;

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2636328

 1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №18-57 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ“ ქალაქი თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 აპრილი №7-27 დადგენილება;

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2804325

 1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №18-57 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ“ ქალაქი თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 აპრილი №10-35 დადგენილება;

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2823489

 

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები  

 

 1. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები და მათი განხორციელების წესების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქი თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 იანვარი №1-1 დადგენილება;

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2700465

 1.  „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები და მათი განხორციელების წესების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 იანვრის №1-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 მაისის №11-43 დადგენილება.

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2837748

 1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები და მათი განხორციელების წესების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 იანვრის №1-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 23 ივნისის №15-61 დადგენილება.

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2884106

 

 1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის, ასევე საქართველოს იმ მოქალაქეებისათვის, რომლებსაც ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი გააჩნიათ თბილისში და რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სოციალური დახმარებისა და სხვა სერვისების ხელმისაწვდომობის განხორციელების წესის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 სექტემბრის №7-13 დადგენილება;

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2485703

 

 1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის, ასევე საქართველოს იმ მოქალაქეებისათვის, რომლებსაც ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი გააჩნიათ თბილისში და რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სოციალური დახმარებისა და სხვა სერვისების ხელმისაწვდომობის განხორციელების წესის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 სექტემბრის №7-13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 31 ოქტომბრის №13-23 დადგენილება;

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2562778

 

 1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის, ასევე საქართველოს იმ მოქალაქეებისათვის, რომლებსაც ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი გააჩნიათ თბილისში და რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სოციალური დახმარებისა და სხვა სერვისების ხელმისაწვდომობის განხორციელების წესის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 სექტემბრის №7-13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 31 ოქტომბრის №13-23 დადგენილება;

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2713123

 

 

ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები

 

 1.  „C ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის დაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დაფინანსების“ პროგრამით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოს ანგარიშგებისათვის საანგარიშგებო დოკუმენტაციისა და სარეგისტრაციო ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსის ბრძანება.

დასკანერებული ვერსია

 1. „აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის“ პროგრამით გათვალისწინებული შესრულებული მომსახურების მიმწოდებლად რეგისტრაციის განაცხადის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსის ბრძანება

დასკანერებული ვერსია