მოკლე ინფორმაცია სოციალური ქვეპროგრამების შესახებ. 2019 წელი

 

ქვეპროგრამის დასახელება: კომუნალური სუბსიდირება

 

ქვეპროგრამის დასახელება: სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება

 

ქვეპროგრამის დასახელება: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება

 

ქვეპროგრამის დასახელება: 100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება

 

ქვეპროგრამის დასახელება: სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში და მოსავლე ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში სწავლების დაფინანსება

 

ქვეპროგრამის დასახელება: სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების ხელოვნების სკოლებში სწავლების დაფინანსება

 

ქვეპროგრამის დასახელება: სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების საცურაო აუზებსა და სპორტულ სკოლებში სწავლების დაფინანსება

 

ქვეპროგრამის დასახელება: სერვის ცენტრებში სამგზავრო ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)

 

ქვეპროგრამის დასახელება: სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები

 

ქვეპროგრამის დასახელება: ომის ვეტერანთა დახმარება

 

ქვეპროგრამის დასახელება: მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება: თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება: სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება

 

ქვეპროგრამის დასახელება: ,,ვოლდ ვიჟენ საქართველოს" სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება

 

ქვეპროგრამის დასახელება: სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება

 

ქვეპროგრამის დასახელება: სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი 500 ლარიანი დახმარება

 

ქვეპროგრამის დასახელება: შინმოვლის თანადაფინანსება

 

ქვეპროგრამის დასახელება: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ რეგისტრაცია და თავშესაფრით/საცხოვრისით უზრუნველყოფა