 განყოფილების შესახებ

 განყოფილების ფუნქციები

 სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსება

 მაგისტრანტების ფინანსური წახალისება

 პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამა  „ისწავლე და დასაქმდი“

 ახალგაზრდული და საგანმანათლებლო პროექტების დაფინანსება

 

საპროექტო განაცხადის ფორმა

 

განყოფილება კურირებს შემდეგ ობიექტებს:

• მოსწავლე - ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე 

• თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო 

• მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლები 

• იურიდიული კლინიკა „ჩემი ადვოკატი“

• თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება