ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
18 მაისი 2020