ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
10 ივნისი 2019