ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
17 დეკემბერი 2018