ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში გამოცხადდა კანდიდატთა შესარჩევი გამარტივებული საჯარო კონკურსი შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მისაღებად
27 ნოემბერი 2017