ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
17 მაისი 2016