ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
03 ნოემბერი 2015