ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
27 ოქტომბერი 2015