ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
20 ოქტომბერი 2015