ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
12 ოქტომბერი 2015