ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
15 სექტემბერი 2015