ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
17 ოქტომბერი 2023