ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
19 სექტემბერი 2023