ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
06 ივნისი 2023