ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
30 მაისი 2023