ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
25 აგვისტო 2015