ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
18 აგვისტო 2015