ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
14 თებერვალი 2023