ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
21 ნოემბერი 2022