ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
08 ნოემბერი 2022