ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
25 ოქტომბერი 2022