ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
11 ოქტომბერი 2022