ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
27 სექტემბერი 2022