ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
31 აგვისტო 2022