ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
19 ივლისი 2022