ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
05 ივლისი 2022