ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
21 ივლისი 2015